شمارة شانزدهم نشریة "عمران تهویه" فصلنامة شرکت عمران تهویه (عضو انجمن صنعت تأسیسات) به صورت تمام رنگی منتشر شد. این شماره نشریه حاوی مقالات فنی و مطالب مفید دیگری است که عناوین برخی از آنها بدین قرار است:

 

  • مشعل
  • عفونت های بیمارستانی یکی از علل مرگ و میر بیماران در بیمارستانها
  • معرفی انواع انرژی تجدیدپذیر
  • عایق کاری ساختمان
  • معیارهای مصرف بهینة انرژی برق

و ....

شایان ذکر است که شرکت عمران تهویه از تولیدکنندگان شاخص دستگاههای تهویه مطبوع در کشور است.

 

Omran Tahviyeh