شمارۀ 42 مجلۀ "مجری" نشریۀ شرکت سوپرپایپ اینترناشنال در حوزۀ اجرائی تأسیسات منتشر شد. مخاطبان این مجله مجریان سیستم های لوله کشی و مهندسان ناظر هستند . انتشار و توزیع رایگان این نشریه از سال 1381 با هدف ارتقاء دانش فنی از طریق معرفی دستاوردهای نوآورانه در صنعت تأسیسات و انتقال تجربه های کارآمد برای کمک به ساخت و ساز پایدار آغاز شده است.

 

mojri42