شرکت ایران مشعل (عضو انجمن صنعت تأسیسات)، تولید کنندة گرم کننده های تابشی در ایران، موفق شد برای محصولات تولیدی خود نشان استاندارد تشویقی دریافت کند. این شرکت در تدوین و اجرای استاندارد گرم کننده های تابشی براساس استاندارد BSEN416-1 تلاش زیادی صورت داده، که از جمله می توان به احداث و تجهیز آزمایشگاه اجرای این استاندارد اشاره کرد که در سال گذشته از طرف ادارة کل استاندارد تهران عنوان آزمایشگاه همکار را دریافت نمود. این آزمایشگاه گواهی نامة بین المللی 17025 صادره از "مرکز تأیید صلاحیت ایران" را نیز در اختیار دارد.