سوپرپایپ اینتـرناشنال (عضو انجمن صنعت تأسیسات) موفق شد گواهینامة سیستم لوله و اتصالات تلفیقی که برای اولین‌بار در ایـران از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صادر شده است را دریافت کند.

این گـواهینامه در بـرگیرنده تطابـق و همخوانی لوله و اتصالات تـلفیقی شبـکه‌های آب سرد و گرم بهـداشتی و انشعابات داخل سـاختمان بـرای استفـاده در سیستمهای سرمایش و گرمایش است.

هرچند مشتــریان سوپرپایپ می‌دانند که محصولات لوله آبرسانی، اتصالات و لولـه‌های فاضلابی سـوپردرین مورد تـأیید مرکز تحقیقات هستند، اما اکنون با خاطری آسوده از هماهنگی لوله و اتصال سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ از آن استفاده می‌کنند.

سوپرپایپ از سالها پیش داوطلب دریافت گواهینامه‌های تـأیید کیفیت بین‌المللی بوده و همیشه از این داوریهای سخت سربلند بیرون آمده است. دریافت هریک از تـأییدیه‌های معتبر مثل SKZ، KOMO، KIWA  و ESMA افتخاری برای صنعت ایران بشمار می‌رود. متأسفانه شاید کمتر کسی در حوزه تأسیسات از اهمیت آنها و بویژه گواهینامه فنی اتحادیه اروپا که  به آن ETA گفته می‌شود، آگاه باشد. ETA گواهینامه‌ای است که سیستم لوله‌کشی سوپرپایپ+2 را مورد تـأیید 27 کشور اروپایی قرار داده و در سال گذشته نیز برای دومین دوره پنج ساله تمدید شده است. مهم‌ترین نکته‌ای که درباره ETA  میتوان اشاره کرد این است که سوپرپایپ تنها شرکت غیر‌اروپایی دارنده این تـأییدیه بین‌المللی در زمینه لولـه و اتصال است. نکته‌ای که به‌دلیل دشـواری دریـافت آن، سبب شگفتی مهندسان و مشـاوران غیرایرانی می‌شود.

این گـواهینامه در بـرگیرنده تطابـق و همخوانـی لوله و اتصالات تـلفیقی شبـکه‌های آب سرد و گرم بهـداشتی و انشعابات داخل سـاختمان بـرای استفـاده در سیستمهای سرمایش و گرمایش است.

 

Superpipe 990415