شرکت ایمرگازپاد به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. این شرکت تولیدکنندة پکیج گرمایشی گازی دیواری می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.immergaspad.com مراجعه نمایید