شرکت لوله سبز چابهار به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. این شرکت تولیدکنندة لوله سبز پلی پروپیلن می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.chabahargreenpipe.com مراجعه نمایید.