شرکت صنعتی فن ایران تولیدکنندة انواع فن به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://faniran.net مراجعه نمایید.