شرکت تجارت ریاب (ریابی) به عضویت انجمن صنعت تأسیسات پذیرفته شد. محصول اصلی این شرکت عبارتند از :

  1. سردخانه

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.riabi.ir مراجعه نمایید .