پنجاه و یکمین نشریة مجری ویژة مجریان تأسیسات منتشرشد. در این شماره علاوه بر بخش‌های همیشگی نشریه نظیر اخبار، اجرای درست و نادرست،‌ خلاقیت در اجرای سوپرفیکس، یک تجربه و آشنایی با مقررات ملی ساختمان و... مصاحبه روزنامة دنیای اقتصاد با مدیرعامل سوپرپایپ، مصاحبه با برندة جایزة اول مسابقه برترین‌های نصب سوپرفیکس و گزارشی از بازدید اعضای هیات مدیره و شورای مرکزی دورة هفتم نظام مهندسی ساختمان از دفتر مرکزی و کارخانه سوپرپایپ در قشم و ... به چاپ رسیده است.

طرح روی جلد این شماره نشریه مجری به احترام شادروان اسمعیل ابوفاضلی، بنیانگذار سوپرپایپ اینترناشنال، صفحه‌ای سفید است که به شعری از سعدی مزین شده است.

نشریه مجری تنها نشریة فارسی زبان برای مجریان تأسیسات است که از سال 1381 توسط سوپرپایپ اینترناشنال منتشر و به رایگان توزیع می‌شود.

 

Mojri 51 990428