احیای دریاچه های کویر ایران با پمپاژ آب دریای عمان