چک لیست راه اندازی برج خنک کن

از : AMANDA McKEW
ترجمه و  اقتباس  : مهندس سیدمجتبی طباطبایی

 

 

◙ بازرسی های الکتریکی
● تمام کارهای الکتریکی برج خنک کن طبق مقررات مربوطه انجام گرفته اند؛
● اندازۀ استارتر و سیمها با اسناد قرارداد مطابقت دارند؛
● پایانه ها و مدار پانل با برچسب مشخص شده اند؛
● ولتاژ و آمپــراژ موتور (برای هر فاز) مستند شده است.

◙ بازرسی اجزاء دستگاه (بر اساس نقشه ها و مشخصات)
● لوله کشی کامل است؛
● تمهیدات جلوگیری از لــرزش بطور کامل اجرا شده اند؛
● سوئیچ شناور بــه درستی نصب شده است؛
● عایقکاری حرارتی طبق دستور کارخانه صورت گرفته است؛
● داخل و خارج دستگاه کاملاً پاکسازی شده است؛
● سطح صدا (دسی بل) در حد قابل قبول است؛
● بـــرگه راه اندازی کارخانــه به این
چک لیست ضمیمه شده است؛
● گارانتی دستگاه موجود است.

◙ توزیع (به و از دستگاه)
● لولــه کشی سیستم گرمـایش و تهویه مطبوع طبق اسناد قرارداد بطــور کامل انجام شده است؛
● لوله کشی تخلیــۀ دستگاه1 طبق اسناد قرارداد بطور کامل انجام شده است؛
● لوله کشی آب جبرانی بــطور کامل طبق اسناد قرارداد انجام شده است؛
● فشار سیستم لوله کشی طبق اسنـــاد قرارداد تست شده است؛
● گزارش TAB2 (تست و تنظیم و متعادل سازی) و یادداشتهای بررسی در محل، به این چک لیست ضمیمه شده است؛
● نشانه گذاری برای شناخت اجزاء سیستم طبق اسناد قرارداد انجام شده است.

 

 

 

 

 

 


◙ کنترلهای اتوماتیک
● ادوات پایانه ای برای وضعیت تمام باز
و بسته آماده اند؛
● پایانه ها برچسب گذاری شده اند؛
● کنترلهای دما کامل بـــوده و برچسب گذاری شده اند؛
● نقاط مورد کنترل تأیید شده اند؛
● اتصالات سیستــم الکتریکــی کاملند.


◙ بازبینی طرح
● تأیید دسترسی ایمن به دستگاه؛
● تأیید عدم وجود مـدار کوتـاه تخلیۀ هوا بـه هوای ورودی و /یــا سایر بازشوهای ساختمان؛
● بــررسی اتفاقی ظرفیت سرمایی برای چک کردن ظرفیت پمپ؛ از طریق ضرب کردن ظرفیت سرمایی در 3gpm/ton؛
● بررسی اتفاقی هد پمپ از نظر ناکافی بودن و یا زیاد بودن آن برای افت فشار آب در سیستم؛
● بازبینی ''ارتفاع خالص مثبت مکش3'' از محل تشت برج خنک کن تا ورودی پمپ با احتساب افت فشار مربوط بــه صافی؛
● تأیید مطابقت ادوات سنجش با اسناد قرارداد و نقشۀ جزئیات؛
● صافی هــا پاکسازی و نشانه گــذاری شده اند؛
● برنامه کاری دستگاه و معیارهای طراحی به این چک لیست ضمیمه شده است؛
● توالی کار تجهیزات به این چک لیست ضمیمه شده است؛
● نقشۀ جزئیات طرح بــه این چک لیست ضمیمه شده است.
  توجه :
● بــرای کسب اطلاعات بیشتر در هــر موردی که لازم باشد به کاتالــوگ کارخانۀ سازنده مراجعه شود؛
● ایـن چک لیست باید قبل از فرآیند ''سنجش کارایی سیستم4'' تکمیل شود.   

                          

  پی نوشت :
1- Drain Piping
2- Testing Adjusting Balancing
3- Net Positive Suction Head
4- System Commissioning