مهندسی تأسیسات ایران یکی دیگر از دانشمندان خود را از دست داد: دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که مهندسین تأسیسات در سراسر ایران از طریق کتب و مقالات از دانش وسیع ایشان در زمینه های مختلف این رشته بهره مند هستند. بدون تردید این استاد عالیقدر یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های مهندسی تأسیسات کشور در چند دهۀ اخیر بوده اند.

انجمن صنعت تأسیسات فقدان تأسف بار این استاد گرامی را به جامعه متخصصین تأسیسات ایران تسلیت می گوید.