در انتخابات هیأت مدیره و بازرسین انجمن صنعت تأسیسات که در مجمع عمومی مورخ 1401/03/23 انجمن برگزار شد، اعضای جدید هیأت مدیره انتخاب شدند و دراولین جلسۀ هیأت مدیره سمت های اعضاء نیز تعیین گردید :

اعضای اصلی:

آقای قربانعلی میرزازاده          رئیس

آقای نادر شکیب                     نائب‌رئیس

آقای سام نوری                       خزانه دار

آقای محمدعلی جوادی

آقای امیرحسین منتظمی

اعضای علی البدل:

آقای آرمان قریب

آقای حمید هنرمند

همچنین در انتخابات انجمن آقای سید مهدی میرکیایی تمیجانی به عنوان بازرس اصلی و آقای مسعود خموشیان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.