شرکت ساری پویـا (عضو انجمن صنعت تأسیسات) دوم تیرماه نمایشگاه و فروشگاه دائمی خود را افتتـاح کرد. علت این امر گسترده شدن طـیف تـولیدات سـاری پویـا به تـولید محولات خـانگی (ACA) است؛ چـرا که نام ساری پویا عمدتاً به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان صنعت تأسیسات ایران در پروژه های عظیـمی همچـون پتروشیمی، نفت و بیمـارستانها مطرح می شد، ولی در زمینة پروژه های خـانگی کمتر شناخته شده است.

با افتتاح این نمـایشگاه و فـروشگاه دائمی، مشتـریان دستگاههای خـانگی و عـموم مــردم می توانند از تنوع تولیدات این برند معتبر ایرانی بـازدید کرده و دستگاههای مورد نیاز خود را پس از مشاهده خـریداری نمایند.

آدرس: خیابان طالقانی- بین بهار و شریعتی- پلاک 29 تـلفن: 77650350