امور اجرائي انجمن به عهده هيات مديره و دبير انجمن است كه از ميان نمايندگان گروه هاي تخصصي انتخاب مي شوند. دوره هاي فعاليت هيات مديره سه ساله بوده و گروه فعلي در اردیبهشت ماه 1393 انتخاب گرديده. اسامي اعضا هيات مديره فعلي انجمن به ترتيب الفبائي به شرح زير مي باشد:

  • آقاي مهندس قربانعلی میرزازاده (رئيس هيات مديره)

  • آقاي مهندس شاهین خلیلی عراقی (نایب رئیس هیات مدیره)

  • آقاي مهندس نادر شکیب (خزانه دار)

  • آقای مهندس کورش نوری (عضو)

  • آقاي مهندس محمدعلی جوادی (عضو)

  • آقاي مهندس سيد مجتبي طباطبائي (دبير کل)

  • آقای مهندس سید مهدی میرکیایی تمیجانی (بازرس)