231


عناوین فارسی:

  

ماهنامه صنعت تأسيسات - شماره 231

• اخبار علمی و صنعتی
• در محضر استاد!
• شرلوک هولمز (شب وحشت)
• سینما تأسیسات (متخصص)
• راهبردهای تهویه برای بیمارستانها
• راه حل کاهش صدا در کانالها
• پرتوی ماورای بنفش؛ منجی محصولات کشاورزی
• راهکارهای بازیابی حرارت در صنایع (2)
• بهسازی های سیستم بویلر
• رسوب در مبدلهای حرارتی
• انواع ژاکتهای مخازن
• حفظ عملکرد برجهای خنک کن در آب و هوای سرد
• مبدلهای حرارتی فراخ مجرا
• پیشرفت سریع با استخدام صحیح
• فهرست بهای خدمات تأسیساتی
• بازار تأسیسات